Konstklubben är uppkallad efter P-G Thelanders skulptur PingViN med en liten blå låda på magen som står på en av sjukhusets innergårdar.

Konstklubben är till för att främja konstintresset hos de anställda på ViN och inom Närsjukvården i östra Östergötland. Konstklubben startade i slutet av 90-talet.

Stadgar

Stadgar reviderade och antagna 2014-10-21


§ 1 Namn och ändamål
Konstklubbens namn är PingVin.
Det är en ideell klubb med uppgift att bland de anställda på Vrinnevisjukhuset och inom Närsjukvården i östra Östergötlands verksamhetsområde väcka, underhålla och utbreda intresset för konst.

I detta syfte vill föreningen:
 1. Ordna utställningar av konst.
 2. Ordna utlottningar av inköpta konstverk av yrkesverksamma konstnärer.
 3. Ordna föreläsningar, konstresor och studiebesök.


§ 2 Medlemskap
Medlemskap kan efter anmälan till klubbens styrelse vinnas av alla anställda enl. § 1
Medlemskap upphör på egen skriftlig begäran eller i och med att medlem inte erlägger stadgeenlig avgift.


§ 3 Medlemsavgift
Medlemsavgift gällande nästkommande verksamhetsår fastställs av årsmötet innevarande år.
Medlem som inträder under löpande verksamhetsår betalar hel årsavgift vid inträdet.
Årsavgiften skall vara inbetald senast 1 mars.


§ 4 Styrelse
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Ordförande väljs på 1 år, sekreterare på 2 år ( väljs på ojämna år), kassör på 2 år (väljs jämna år).
Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs för 1 år.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.
Styrelsen är beslutsmässig efter kallelse till samtliga ordinarie ledamöter då minst fem av dessa eller deras ersättare är närvarande och minst fyra av dem är eniga om beslutet, vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordförande.
Styrelsen skall varje år avge förvaltningsberättelse för det förflutna räkenskapsåret, (räkenskapsåret avser tiden 1/1-31/12)


§ 5 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning utses på ordinarie årsmöte en revisor och en revisor suppleant.

Klubbens räkenskaper med tillhörande handlingar jämte av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse samt vinst- och förlusträkning för senaste räkenskapsåret skall senast två veckor innan ordinarie årsmöte överlämnas till de utsedda revisorerna för granskning.
Revisorn skall avge skriftlig rapport över sin granskning, varvid hen tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.


§ 6 Årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Till extra årsmöte kallas när styrelsen så finner lämpligt.
Kallelse till årsmötet sker genom annonsering på anslagstavlorna vid matsalen och vid kiosken och genom personligt meddelande senast fyra veckor före mötet.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
 1. Val av ordförande och sekreterare vid sammanträdet.
 2. Val av två justeringspersoner (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera protokollet.
 3. Fråga om sammanträdets behöriga sammankallande
 4. Föredragning av styrelse-och revisionsberättelse.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Bestämmande om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 7. Val av ordförande i klubben för ett år.
 8. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 9. Val av revisor och revisorsuppleant
 10. Tillsättande av valberedning
 11. Övriga på föredragningslistan upptagna ärenden

§ 7 Inköp och utlottning av konstverk
 1. De konstverk som skall inköpas för utlottning utväljs av klubbens styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt vid behov tar styrelsen hjälp av inkallad expertis.
 2. Utlottning av konstverk äger rum en gång per år under november eller december månad. Alla medlemmar som erlagt erforderlig medlemsavgift enl § 3 deltar i dragningen.
 3. Konstverken fördelas mellan vinnarna efter deras egen önskan så att den förste vinnaren väljer först, den andre vinnaren därefter o.s.v Om medlem som ej besöker dragningen och ej lämnat ranglista vinner skall dessa vinnare läggas åt sidan tills utlottningen är slutförd. De kvarvarande konstverken delas därefter ut till dessa vinnare. Den först dragna av dessa vinnare får konstverk med högst nominellt värde osv.
 4. Om medlem ej kan närvara vid dragningen skall ranglista lämnas till styrelsen före dragningen.
 5. De för utlottning förvärvade konstverken skall före lottdragningen utställas på lämplig plats.
 6. Den medlem som ej erhållit någon vinst i den ordinarie utlottningen fem år i följd skall erhålla ett grafiskt blad.

§ 8 Stadgeändring och upplösning av klubben
Beslut om ändring eller komplettering av klubbens stadgar är giltig om det fattas på ordinarie medlemsmöte och biträds av minst två tredjedelar av de vid sammanträdet närvarande.
För giltigt beslut om upplösning av klubben fordras att beslutet fattas på två på varandra följande medlemsmöten, därav minst ett ordinarie och att förslaget vid det sista mötet biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster.

Eventuella befintliga tillgångar vid upplösningen skall användas till inköp av konstverk som utlottas bland medlemmarna.

Kallelse till ordinarie medlemsmöte skall utgå senast fyra veckor före mötet.